Domarkurs

Domarkurs

SGDFs regelkommitté arrangerar varje år en Domarkurs.
Målgrupp är blivande distriktsdomare.
Fokus : Fördjupning av regler, tolkningar, domarskap och agerande.

Kursen vänder sig till dig som har genomgått distriktets Regelutbildning och vill ta steget upp till den mer omfattande rollen som domare på distriktsnivå. ”En domares främsta uppgift är att lotsa golfspelarna i ett ibland snårigt regelverk och se till att tävlingen genomförs på ett tillfredställande sätt för alla parter”

Kursinnehåll

  • Domarrollen och dess ansvar
  • Banbesiktning och markeringar
  • Lokala regler inför tävling
  • Problemsituationer och att söka i regelbok / regelapp

Domarutbildning är uppdelad på två dagar, en teoretisk och en praktisk del

Anmälan: Tryck här.

Vad gör en domare?

Golfreglerna kan ibland kännas svåra för den oinvigde och en golfdomare tränas genom sin utbildning i att tolka och tillämpa reglerna i praktiska situationer. Det kan handla om att hjälpa en spelare som inte vet var han/hon ska droppa en boll eller svara på frågor om ett visst agerande är tillåtet eller otillåtet. Alla domare förväntas ha kunskap att avgöra tvistiga eller tveksamma frågor.

Minst lika viktigt som arbetet med reglerna är det arbete som domaren utför i tävlingsledningen. Ofta får domarna också här användning för sina kunskaper om golfens regelverk, som då en rond avbryts (får man byta boll när spelet återupptas?), eller då frågor om handicap kommer på tal (räknas ronden som handicapgrundande trots att spelaren blev diskvalificerad?). En annan aspekt av arbetet i tävlingsledningen är naturligtvis det som domarna oftast ägnar sig åt i samband med tävling, speltempo!

Tävlingsledningen fastställer ofta riktlinjer för ett visst speltempo, till exempel genom ett spelschema som innebär att en viss boll ska ha spelat färdigt ett visst hål vid en viss tidpunkt eller att en spelare har ett visst antal sekunder på sig att slå ett slag. Golfdomarna är experter också på att arbeta tillsammans med spelarna för att spelet ska flyta bättre. Detta kan innebära att man måste ta tid på spelare (”klocka”) och varna spelare för långsamt spel.

I alla lägen där en domare möter en spelare är det viktigt att etablera en relation som bygger på förtroende; spelaren ska känna förtroende för att domaren kan sin sak och är där av viktiga anledningar. Domaren å sin sida måste ibland vara lite psykolog och visa den yttersta respekt för att spelaren är där och gör sitt jobb. Svenska Golfförbundet och Stockholms Golfförbund värnar om förtroendet för domarkåren och dess såväl teoretiska som praktiska kunskaper och hoppas att alla spelare känner sig väl och korrekt bemötta i alla situationer där man möter en domare.

Kurstillfällen